Đồng phục công sở

 • - Áo sơ mi nam SM001
  - Chất liệu: Kate Italia, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT001
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT002
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT003
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT004
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT005
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT006
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT007
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT008
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT009
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT010
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT011
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT012
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT013
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT014
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT015
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ V001
  - Chất liệu: vải Cotton, Kaki Thun, Polo Thun
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ V002
  - Chất liệu: Polo Thun
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ V003
  - Chất liệu: Kaki Thun
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ V004
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ V005
  - Chất liệu: Cotton lạnh
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ V008
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ V009
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nam VN001
  - Chất liệu: Cashemre USA, Polo England
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nam VN002
  - Chất liệu: Polo England
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nam VN004
  - Chất liệu: Polo England
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nam VN005
  - Chất liệu: Polo England
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nam VN006
  - Chất liệu: Polo England
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nam QT001
  - Chất liệu : Kaki thun, Polo England, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nam QT002
  - Chất liệu : Kaki thun, Polo England, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nam QT003
  - Chất liệu : Kaki thun, Polo England , Cashmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nam QT004
  - Chất liệu : Kaki thun, Polo England, Cashmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nam QT005
  - Chất liệu : Kaki thun, Polo England, Cashmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nam QT006
  - Chất liệu : Kaki thun, Polo England, Cashmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo so mi nữ SMN001
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN002
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN003
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN004
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN005
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN006
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN007
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN008
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN010
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN012
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN013
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN014
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN015
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN016
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN017
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN019
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN020
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN021
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN022
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN023
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN024
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN025
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN026
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN027
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN028
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN029
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN030
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN031
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN032
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo sơ mi nam SM002
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...

 • - Áo sơ mi nam SM003
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM004
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM005
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM006
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM007
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM008
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM009
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM010
  - Chất liệu: Kate Ý, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM011
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM012
  - Chất liệu: Kate Ý, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM013
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM014
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM015
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM016
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM017
  - Chất liệu: Kate Italia, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM018
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM019
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM020
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM021
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM022
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM023
  - Chất liệu: Kate Italia, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...

Đồng phục áo thun

 • - Áo thun cổ trụ CT001
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL ...
 • - Áo thun cổ trụ CT002
  - Chất liệu: Thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL ...
 • - Áo thun cổ trụ CT003
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL, XXL...
 • - Áo thun cổ trụ CT004
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL, XXL...
 • - Áo thun cổ trụ CT005
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL, XXL...
 • - Áo thun cổ trụ CT006
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ trụ CT007
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ trụ CT008 
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ trụ CT009
  - Chất liệu : Vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size : S, M, L, XL, XXL ...
 • - Áo thun cổ trụ CT010 
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL.
  ..
 • - Áo thun cổ trụ CT011
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ trụ CT012
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ trụ CT013
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ tròn CTR016
  - Chất liệu: vải thun Interloock,Thun hạt mè , thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ trụ CT014
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ trụ CT015 
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ trụ CT016
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ trụ CT017 
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ trụ CT018
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ trụ CT019
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ trụ CT020
  - Chất liệu: vải​ thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL ...
 • - Áo thun cổ trụ CT021
  - Chất liệu: vải​ thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XX
 • - Áo thun cổ trụ CT022
  - Chất liệu : thun Thái, thun USA NK
  - Size : S, M, L, XL, XXL ...
 • - Áo thun cổ trụ CT023
  - Chất liệu: vải​ thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL ...
 • - Quần áo thể thao TT001
  - Chất liệu: vải thun interlock thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao TT002
  - Chất liệu: vải thun interlock thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao TT003
  - Chất liệu: vải thun interlock thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao TT004
  - Chất liệu: vải thun interlock thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao TT005
  - Chất liệu: vải thun interlock thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao TT006
  - Chất liệu: vải thun interlock thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao TT007
  - Chất liệu: vải thun interlock thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao TT008
  - Chất liệu: vải thun interlock thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao TT009
  - Chất liệu: vải thun interlock thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn CTR001
  - Chất liệu: vải thun Interloock, thun hạt mè, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL, XXL...
 • - Áo thun cổ tròn CTR002
  - Chất liệu:  vải thun Interloock, thun hạt mè, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ tròn CTR003
  - Chất liệu: thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ tròn CTR004
  - Chất liệu: Thun Thái
  - Size: S, M, L, XL, XXL ...
 • - Áo thun cổ tròn CTR005
  - Chất liệu: Thun Interloock, Thun 100% Cotton
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ tròn CTR006
  - Chất liệu: thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,XXL,...
 • - Áo thun cổ tròn CTR007
  - Chất liệu: vải thun Interloock, thun hạt mè, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ tròn CTR008
  - Chất liệu:  vải thun Interloock, thun hạt mè, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ tròn CTR009
  - Chất liệu: thun Interloock, thun hạt mè , thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ tròn CTR010
  - Chất liệu: vải thun Interloock, thun hạt mè, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL, XXL...
 • - Áo thun cổ tròn CTR011
  - Chất liệu: vải thun Interloock, thun hạt mè, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ tròn CTR012
  - Chất liệu: vải thun Interloock, thun hạt mè, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ tròn CTR013
  - Chất liệu: Thun Interloock, Thun Hạt Mè , Thun 100% Cotton
  - Size: S, M, L, XL, XXL...
 • - Áo thun cổ tròn CTR014
  - Chất liệu:  thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,XXL...
 • - Áo thun cổ tròn CTR015
  - Chất liệu: Thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,XXL ...

Đồng phục bảo vệ, bảo hộ

 • - Đồng phục bảo hộ liền quần BHLQ005
  - Chất liệu vải : Kaki 100% cotton, kaki thun
  - Size : S, M, L, XL, XXL...
 • - Đồng phục bảo hộ liền quần BHLQ002
  - Chất liệu vải : Kaki 100% cotton, kaki thun
  - Size : S, M, L, XL, XXL...
 • - Đồng phục bảo hộ liền quần BHLQ001
  - Chất liệu vải : Kaki 100% cotton, kaki thun
  - Size : S, M, L, XL, XXL...
 • - Đồng phục bảo hộ BH029
  - Chất liệu: vải kaki Thun
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH028
  - Chất liệu: vải kaki Thun
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH027
  - Chất liệu: vải kaki Thun
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH026
  - Chất liệu: vải kaki Thun
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH025
  - Chất liệu: vải kaki Thun
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH024
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH023
  - Chất liệu: Kaki Thành Công, Kaki Thun , Kaki USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH001
  - Chất liệu: Kaki Thành Công, Kaki Thun , Kaki USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH002
  - Chất liệu: Kaki Thành Công
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH003
  - Chất liệu: Kaki 65/35
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH004
  - Chất liệu: Kaki Thun
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH005
  - Chất liệu: Kaki USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH006
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH007
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH008
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH009
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH010
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH011
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH012
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH013
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH014
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH015
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH016
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH017
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH018
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH019
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH020
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ BH021
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ BV001
  - Chất liệu: vải kaki Thành Công
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ BV002
  - Chất liệu: vải kaki 65/35
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ BV003
  - Chất liệu: vải Kate Ford, Cashmere
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ BV004
  - Chất liệu: vải kate Ford, Cashere
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ BV011
  - Chất liệu: kate Ford, Cashemre
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ BV008
  - Chất liệu: Kate Việt Nam, Cashmere
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ BV010
  - Chất liệu: Kate Ford, Kaki Thành Công
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ BV015
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ BV016
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ BV018
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ BV019
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ BV020
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ BV021
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ BV022
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ BV023
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ BV024
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ BV025
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...

Đồng phục học sinh

 • - Đồng phục mầm non MN022
  - Chất liệu: Vải thun cotton 80/20 , vải thun cotton 100%
  - Size: S, M, L, XL,XXL ...
 • - Đồng phục mầm non MN021
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,XXL ...
 • - Đồng phục mầm non MN020
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,XXL ...
 • - Đồng phục mầm non MN015
  - Chất liệu: Áo vải thun cotton 80/20, Quần váy vải kaki thun
  - Size: S, M, L, XL,XXL ...
 • - Đồng phục mầm non MN018
  - Chất liệu: Áo vải kate USA, Quần váy vải kaki thun
  - Size: S, M, L, XL,XXL ...
 • - Áo quần học sinh HS001
  - Chất liệu: Vải kate, kate thun, kate sọc
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần mầm non MN001
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần mầm non MN002
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần học sinh HS002
  - Chất liệu: Vải kate, kate thun, kate sọc
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần học sinh HS003
  - Chất liệu: Vải kate, kate thun, kate sọc
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần mầm non MN003
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần học sinh HS004
  - Chất liệu: Vải kate, kate thun, kate sọc
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần mầm non MN004
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần mầm non MN005
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần học sinh HS005
  - Chất liệu: Vải kate, kate thun, kate sọc
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần mầm non MN006
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần mầm non MN007
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần mầm non MN008
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần mầm non MN009
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần mầm non MN010
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần mầm non MN011
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần mầm non MN012
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần mầm non MN013
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, Vải thun 100 % Cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo quần mầm non MN014
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo váy mầm non MN015
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,XXL ...
 • - Áo váy mầm non MN016
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,XXL,...

Đồng phục nhà hàng khách sạn

 • - Đồng phục tạp vụ TV012
  Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV011
  Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV010
   Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV009
  Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV007
  Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV006
  - Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV005
  Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV004
  Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size       : S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV003
  Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size   : S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV002
  - Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV001
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV001
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV001N
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV002
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV003
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV003N
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV004
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV005
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV006
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV007
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV008
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV009
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV010
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV011
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV012
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV013
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV014
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV015
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV016
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV017
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV018
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV019
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV019N
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP001
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Ford, Kaki Thun, Cotton lạnh
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV020
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV021
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP002
  Chất liệu : Kate Ford, Kaki Thành Công
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV022
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP003
  Chất liệu : Kate Silk, Kaki Thun
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP004
  Chất liệu : Kate Silk, Kaki Thun
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP005
  Chất liệu : Kaki Thun, Cotton lạnh...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP006
  Chất liệu : Kate Ford Sài Gòn, Kaki Thun
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP007
  Chất liệu : Kaki Thành Công, Kaki Thun
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP008
  Chất liệu : Kaki Thun, Cotton lạnh
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP009
  Chất liệu : Kate Ford, Kaki Thun
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP010
  Chất liệu : Kaki Thành Công, Kaki Thun...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP011
  Chất liệu : Kaki Thun, Cotton lạnh
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP012
  Chất liệu : Kaki Thành Công, Kaki Thun, Cotton lạnh
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP014
  Chất liệu : Kaki Thun, Kaki Thành Công, Cotton lạnh
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP013
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP015
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP016
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP017
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP018
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP019
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP020
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP021
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP022
  Chất liệu :Kaki 65/35, Kaki Thun, Kate Ford, Cotton Lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP023
  Chất liệu : Kaki 65/35, Kaki Thun, Kate Ford, Cotton lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP024
  Chất liệu : Kaki Thành Công, Kaki Thun, Kate Ford, Cotton lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP025
  Chất liệu :Kaki Thành Công, Kaki Thun, Kate Ford, Cotton lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP026
  Chất liệu :Kaki Thành Công, Kate Ford, Cotton lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP027
  Chất liệu : Kaki Thành Công, Kate Ford, Cotton lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP028
  Chất liệu : Kaki Thành Công, Kate Ford, Cotton lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP029
  Chất liệu :Kaki Thành Công, Kate Ford, Cotton lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP030
  Chất liệu : Kaki Thành Công, Kate Ford, Cotton lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...

Nón kết xuất khẩu

 • - Nón kết XK 001
  - Chất liệu: Kaki 65/35, Kaki Thun, Kaki Cotton
  - Size: 56 , 58 , 60
 • - Nón kết XK 002
  - Chất liệu: Kaki 65/35, Kaki Thun, Kaki Cotton
  - Size: 56 , 58 , 60
 • - Nón kết XK 003
  - Chất liệu: Kaki Cotton phối lưới.
  - Size: 56 , 58 , 60
 • - Nón kết XK 004
  - Chất liệu: Kaki 65/35, Kaki Thun, Kaki Cotton
  - Size: 56 , 58 , 60
 • - Nón kết XK 005
  - Chất liệu: Kaki 65/35, Kaki Thun, Kaki Cotton
  - Size: 56 , 58 , 60
 • - Nón kết XK 006
  - Chất liệu: Kaki 65/35, Kaki Thun, Kaki Cotton
  - Size: 56 , 58 , 60
 • - Nón kết XK 007
  - Chất liệu: Kaki 65/35, Kaki Thun, Kaki Cotton
  - Size: 56 , 58 , 60
 • - Nón kết XK 008
  - Chất liệu: Kaki 65/35, Kaki Thun, Kaki Cotton
  - Size: 56 , 58 , 60
 • - Nón kết XK 009
  - Chất liệu: Kaki 65/35, Kaki Thun, Kaki Cotton
  - Size: 56 , 58 , 60
 • - Nón kết XK 010
  - Chất liệu: Kaki 65/35, Kaki Thun, Kaki Cotton
  - Size: 56 , 58 , 60

TIN TỨC

May đồng phục theo phong thủy

Chọn màu sắc cho áo đồng phục là một trong những yếu tố quan tâm hàng đầu của mỗi công ty. Màu sắc nào phù hợp với phong thủy mang lại tài lộc và may mắn cho công ty.

In áo thun đẹp nhất Sài Gòn

Bạn đang cần in áo thun đồng phục. Bạn chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Đặt may như thế nào. Có may áo mẫu không. Chất liệu vải có tốt không, giá cả thế nào, giao hàng và thanh toán như thế nào...

Đồng phục áo thun theo màu sắc

Màu cờ sắc áo là câu nói quen thuộc nhưng phía sau nó là cả một câu chuyện dài mang ý nghĩa định hướng cho phát triển theo hướng dài hạn. Nhắc tới màu cờ mọi người nghĩ ngay tới màu đỏ tươi và hình dung luôn tới ngôi sao vàng của lá cờ tổ quốc. Sắc áo đó chính là màu riêng của bạn của công ty bạn là bản sắc của công ty. Đó là những chiếc áo thun đồng phục 

Công ty may đồng phục áo thun chất lượng cao

Làm thế nào để chọn lựa được mẫu áo thun phù hợp nhất với đơn vị mình. Đồng phục là may cho số đông tức là may cho số lượng nhiều người sử dụng mỗi người một sở thích một gu mặc đồ khác nhau. Để lấy ý kiến của tất cả mọi người gần như là một điều không thể bởi tốn quá nhiều thời gian và công sức nhưng hiệu quả lại không cao.

May đồng phục công ty giá tốt

Bạn đang cần báo giá nhanh cho đơn hàng may đồng phục công ty. Bạn chưa biết mình sẽ chọn đơn vị may theo giá như thế nào để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất ít tốn thời gian nhất. Công ty nào uy tín và hỗ trợ tốt cho những đơn hàng bổ sung sau khi đặt hàng.

May đồng phục theo size nào ?

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may đồng phục. Công ty chúng tôi đã cung cấp hàng ngàn giải pháp về đồng phục tới khách hàng. Không giống như nhiều đơn vị khác mỗi lần may là một size khác nhau bạn có thể hoàn toàn yên tâm về thông số size mà công ty chúng tôi đang cung cấp. Chúng tôi đã xây dựng hệ thống cắt và lưu trữ rập tập trung, hệ thống quản lý đơn hàng chi tiết sẽ lưu lại tất cả những thông tin dù là nhỏ nhất của đơn hàng đảm bảo đơn hàng của bạn luôn đúng yêu cầu. Bên cạnh đó hệ thống trải vải và cắt tự động mang lại sự chính xác cao bạn không còn phải lo lắng về dung sai của sản phẩm.

Vải Kate thích hợp cho đồng phục áo sơ mi công sở, sơ mi thời trang

Đã từ lâu những chất liệu vải pha giữa Cotton và Polyester được ứng dụng rộng rãi trong may mặc đặc biệt là sản phẩm đồng phục công ty. Bên cạnh sự đa dạng về màu sắc, mặt dệt cùng với đặc tính thấm hút tốt mình vải mịn màng dễ dàng giặt ủi là một trong những điểm cộng của loại vải này.

Các loại vải dành cho áo thun

Bạn đang muốn tìm hiểu những loại vải phù hợp để may đồng phục cho công ty mình. Bạn đang muốn biết tại sao lại có tên riêng của từng loại vải thun sử dụng để may áo thun

LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc, yêu cầu và đóng góp của quý khách xin hãy vui lòng điền vào form bên dưới, chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay với bạn